อธิบายแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร 1)

แบบ สขร 1 เดือน ต.ค.2563

แบบ สขร 1 เดือน พ.ย.2563

แบบ สขร 1 เดือน ธ.ค.2563

แบบ สขร 1 เดือน ม.ค.2564

แบบ สขร 1 เดือน ก.พ.2564

แบบ สขร 1 เดือน มี.ค.2564

แบบ สขร 1 เดือน เม.ย.2564