ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีข้อกำหนด ดังนี้ 1. เปิดรับหนึ่งร้อยคน สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ 2.การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ 3.สถานที่ยื่นคำขอ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1 กองบัง […]