ประวัติความเป็นมา

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 แบ่งส่วนราชการสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552 เป็นต้นไป และคำสั่งสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ที่  428-429/2552 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552 แต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในส่วนราชการใหม่ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552 เป็นต้นไป จึงใช้ ชื่อว่าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย โดยรับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ด่านที่อยู่ในปกครองได้แก่ ด่าน ตม.แม่สาย, ด่าน ตม.เชียงแสน, ด่าน ตม.เชียงของ และทอ.แม่ฟ้าหลวงเชียงราย


ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย ไม่ปรากฏว่าตั้งขึ้นเมื่อใด เท่าที่ทราบประมาณปี พ.ศ.2480 ใช้ชื่อว่า “ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่จัน” ตั้งอยู่ ณ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ต่อมาปี พ.ศ.2508 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างครั้งที่ 1 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2508 หลังจากนั้น  ในปี พ.ศ.2521 ได้ยกฐานะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด มีตำแหน่ง สว.เป็นหัวหน้าด่าน โดยใช้ชื่อ“ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ” ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 117 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2536 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างครั้งที่ 2 ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536 ได้ยกฐานะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง มี ผกก. เป็นหัวหน้าด่าน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 117 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ปี พ.ศ 2548 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างครั้งที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย ขึ้นอยู่กับศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ ใช้ชื่อ“ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย” ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 117 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำอ.แม่สาย จ.เชียงราย

พื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 11,678.369 ตร.ก.ม. หรือประมาณ 7,298,981 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และจังหวัดเชียงใหม่

มีอำเภอจำนวนทั้งหมด 18 อำเภอ โดย ตม.จว.เชียงรายรับผิดชอบพื้นที่ 16 อำเภอ ยกเว้นอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของ

วิสัยทัศน์&พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมิที่มั่นคง ปลอดภัย

พันธกิจ

  1. ตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร
  2. บริการคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. ตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พักอาศัย อยู่ในราชอาณาจักร
  4. ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคนเข้าเมือง รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ