บริการแจ้ง 90 วันออนไลน์

 

 


 

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางระบบออนไลน์ (ตม.47)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

แจ้งที่พักอาศัยออนไลน์

 

 


 

การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

บริการจองคิวออนไลน์

 

 


 

จองคิวสำหรับเข้ารับบริการ ตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดเชียงราย

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย ผ่านระบบออนไลน์

 

 


 

*ใช้ได้กับวีซ่าบางประเภท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


 

 

 


 

ข้อมูลบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 

แนะนำหน่วยงาน

 

 

 

 

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

หน่วยงานในสังกัด บก.ตม.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง