1 ติดต่อเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ รับบัตรคิว 2 นำหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องพบเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบเอกสาร 3 ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเปรียบเทียบปรับ (ในกรณีอยู่เกินกำหนด) 4 พบนายตำรวจผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ประทับตรารับคำขอ/ประทับตราตรานัดฟังผลการพิจารณา ยกเว้นกรณี - ใช้ชีวิตปั้นปลาย - เดิมมีสัญชาติไทย - นักธุรกิจกลุ่ม A เป็นต้น (หากมีการสอบปากคำใช้เวลา 40 นาที) 5 คืนหนังสือเดินทางให้กับผู้มาติดต่อ 6 ในวันฟังผล นำหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด *หมายเหตุ ระยะเวลาดังกล่าวเฉพาะการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ไม่รวมระยะเวลารอคิวของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน