1 ติดต่อเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ รับบัตรคิว 2 นำหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องพบเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบเอกสาร 3 ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเปรียบเทียบปรับ (ในกรณีอยู่เกินกำหนด) 4 พบนายตำรวจผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ประทับตรารับคำขอ/ประทับตราตรานัดฟังผลการพิจารณา ยกเว้นกรณี - ใช้ชีวิตปั้นปลาย - เดิมมีสัญชาติไทย - นักธุรกิจกลุ่ม A เป็นต้น (หากมีการสอบปากคำใช้เวลา 40 นาที) 5 คืนหนังสือเดินทางให้กับผู้มาติดต่อ 6 ในวันฟังผล นำหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด *หมายเหตุ ระยะเวลาดังกล่าวเฉพาะการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ไม่รวมระยะเวลารอคิวของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ที่อยู่ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย 117 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.เชียงราย 57130,โทรศัพท์ : 053-731008-9, โทรสาร : 053-731008-9 ต่อ 24 Adress : Immigration offense 117 m. 10. Wiang Phang Kham. District of Mae Sai. Chiang Rai. 57130, Tel : 053-731008-9, Fax : 053-731008-9 ex 24