ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันใช้บังคับ แบบ ตม.1-14 ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเดิม พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.59 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60 ดังนี้

  • 1. แบบ ตม.1-5 แบบใหม่ และ แบบ ตม.7-14 แบบใหม่ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.60 เป็นต้นไป
  • 2. แบบ ตม.6 แบบเดิม ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.60
  • 3. สำหรับแบบ ตม.6 แบบใหม่ จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลบางประการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความจำเป็นต้องนำไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป
    Click to Download

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ

การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า"การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้น

Click to Download

การตรวจบุคคลพาหนะ เข้า-ออก ราชอาณาจักร

พาหนะ หมายความว่า ยานพาหนะ หรือสัตว์พานหะ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจนำบุคคลจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง

เจ้าของพาหนะ หมายความรวมถึงตัวแทนเจ้าของ ผู้เช่า ตัวแทนผู้เช่า ผู้ครอบครอง หรือตัวแทนผู้ครอบตองพาหนะ แล้วแต่กรณี

ผู้ควบคุมพาหนะ หมายความว่า นายเรือหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ

คนประจำพาหนะ หมายความว่า ผู้ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำหรือทำงานประจำพาหนะ และเพื่อประโยชน์แห่ง พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้หมายความรวมถึงผู้ควบคุมพาหนะ ซึ่งขับขี่พาหนะ โดยไม่มีคนประจำพาหนะ

Click to Download

การตรวจบุคคล

1.การตรวจบุคคลสัญชาติไทยขาออก กรณีที่ใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราว หรือใช้หนังสือผ่านแดนถาวร

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.หนังสือผ่านแดนชั่วคราว หรือหนังสือผ่านแดนถาวร

2.บัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือผ่านแดน ชั่วคราว ว่ามีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เช่น บัตรผ่านแดนหมดอายุหรือไม่

2. ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของบัตรผ่านแดนหรือไม่  (โดยตรวจพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน) ฯ

Click to Download

การขอรับการตรวจลงตรา (VISA ON ARRIVAL) ขาเข้า

เอกสารที่ใช้

- คำร้องแบบฟอร์ม TR 15 และบัตร ตม.6

- ตั๋วเครื่องบิน

- หนังสือเดินทางและสำเนาหนังสือเดินทาง

- รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ

- ค่าธรรมเนียม

Click to Download

ที่อยู่ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย 117 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.เชียงราย 57130,โทรศัพท์ : 053-731008-9, โทรสาร : 053-731008-9 ต่อ 24 Adress : Immigration offense 117 m. 10. Wiang Phang Kham. District of Mae Sai. Chiang Rai. 57130, Tel : 053-731008-9, Fax : 053-731008-9 ex 24