- งานสารบรรณ / ธุรการ / กำลังพล - วินัย - สวัสดิการ - บริหารงานบุคคล - งานประชุม - งานตรวจราชการ
- งานนโยบาย / ยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบัติราชการ / คำรับรองการปฏิบัติราชการ - ศึกษาอบรม / วิชาการ /ประชาสัมพันธ์ - จัดทำสถิติ
- การเงินและบัญชี - จัดสรรและบริหารเงินงบประมาณ และนอกงบฯ - พัสดุ / ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/อาคารสถานที่ - เงินค่าธรรมเนียม / ค่าปรับ - เบิกจ่ายค่าอาหารห้องกัก
- การขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ - งานขออนุญาตเข้ามาหรือ ออกไปนอกราชอาณาจักร - งานขออยู่ต่อ - งาน Re-entry - งานตรวจลงตรา / เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - แจ้งคนต่างด้าวเข้าพัก ม.38
- ส่งคนต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักร - ควบคุมคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามา - ควบคุมบัญชีคนต้องห้ามและคนต่างด้าวอพยพ - ควบคุมห้องกัก
- ป้องกันปราบปรามการทำผิด การค้ามนุษย์ / กม.เข้าเมือง / กม.อื่นๆ - ตรวจสอบ สืบสวน หาข่าว พฤติการณ์คนต่างด้าวฯ - เสนอให้บันทึกบุคคลต่างด้าว เป็นคนต้องห้าม
- ตรวจบุคคลและพาหนะผ่านเข้า - ออกด่าน ในพื้นที่รับผิดชอบ - ป้องกันปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ที่ผ่านเข้า-ออกด่านฯ
- งานระบบฐานข้อมูล - ประสาน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบซอฟแวร์ - พัฒนา บำรุงรักระบบคอมพิวเตอร์ - งานประสัมพันธ์ (IO)
ที่อยู่ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย 117 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.เชียงราย 57130,โทรศัพท์ : 053-731008-9, โทรสาร : 053-731008-9 ต่อ 24 Adress : Immigration offense 117 m. 10. Wiang Phang Kham. District of Mae Sai. Chiang Rai. 57130, Tel : 053-731008-9, Fax : 053-731008-9 ex 24